Home page > Aktuality > K 30.11.2017 vyšel Vojenský geografický obzor č. 2/2017.

K 30.11.2017 vyšel Vojenský geografický obzor č. 2/2017.

VOJENSKÝ GEOGRAFICKÝ OBZOR.
 
Vydává Česká republika – Ministerstvo obrany, geografická služba AČR
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
IČO 60162694
MK ČR E 7146
ISSN 1214-3707 (Tištěná verze)
ISSN 2570-6608 (Elektronická verze)
    PERIODICITA: dvakrát za rok.
Tiskne Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Čs. odboje 676, 518 16 Dobruška
Neprodejné. Distribuce dle zvláštního rozdělovníku.
 Elektronická verze sborníku: http://www.geoservice.army.cz,

 

 Za obsah článků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí.
 Tento výtisk neprošel jazykovou korekturou.
 Šéfredaktor: Ing. Luděk Břoušek
 Zástupce šéfredaktora: mjr. Ing. Zdeněk Kuběnka
 Členové redakční rady: RNDr. Marie Vojtíšková, Ph.D., Ing. Libor Laža
 Redakce: Ing. Luděk Břoušek
  Grafická úprava a zlom: Ing. Libor Laža
 
Adresa redakce:
VGHMÚř, Čs. odboje 676, 518 16 Dobruška
tel. 973247803, 973247511, fax 973247648
CADS: vgo@vghur�acr
      e-mail: vgo@vghur.army.cz
 
Vojenský geografický obzor, rok 2017, č. 2.
Vydáno 30. 11. 2017.

Nahoru