Home page > Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Vážení autoři,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli přispět do periodika Vojenský geografický obzor a k usnad­nění Vaší i naší práce, ušetření oboustranné námahy i času Vás prosíme o zachování níže uvedeného standardu rukopisu a respektování našich pokynů.

Od roku 2011 nebudou při přípravě vydání sborníku prováděny standardní redakční úpravy a články nebudou podrobeny jazykové korektuře. Kontrola správnosti českého jazyka bude prováděna pouze „zběžným“ způsobem. Proto žádáme autory, aby k této situaci přihlíželi při zpracování svých článků, doprovodných obrazových a dalších materiálů včetně odkazů na použitou literaturu. Nadále již nebude v silách redakčního týmu se těmto záležitostem věnovat jako doposud a články budou autorům vraceny se zdvořilou žádostí o dopracování.

Autor odpovídá za to, aby rukopis článku byl na úrovni současného vědeckého poznání, byl jazykově, stylisticky a terminologicky správně napsaný a v souladu s platnými právními předpisy, zejména autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ČSN a dalších dokumentů.
 

Redakční rada VGO  

Otevřít pokyny pro autory  

 

Přiložené soubory: 

Nahoru