Home page > Představení sborníku

Představení sborníku

VGO je odbornou publikací zaměřenou primárně na problematiku geografického a hydrometeorologického zabezpečení. Je vydáván jako pravidelné recenzované periodikum v tištěné a digitální formě.

VGO slouží jako zdroj informací o aktuálně plněných úkolech, o aktivitách na poli výzkumu a vývoje, o vyráběných a zabezpečovaných produktech, poskytovaných službách, a o nových trendech v oblasti geografického a hydrometeorologického zabezpečení. Sborník slouží rovněž jako prostředek pro publikační činnost specialistů geografické a hydrometeorologické odbornosti působících v oblasti vojenského školství a výzkumu.

V dnešní podobě má Vojenský geografický obzor strukturu, kterou tvoří úvodník, odborná část, společenská rubrika, aktuality ze života geografické služby, informace o produktech a službách a anotace odborných článků.

Sborník je vydáván v českém jazyce. Anotace jsou zpracovány i v jazyce anglickém.

Základní obsah sborníku tvoří zejména odborné články z oblasti geografického a hydrometeorologického zabezpečení. Součástí sborníku bývají odborné příspěvky od mimoresortních autorů ze spolupracujících organizací. Některá čísla sborníku bývají rozšířena o monotématické přílohy.

Zpracování Vojenského geografického obzoru řídí redakční rada a sborník je vydáván dvakrát do roka, zpravidla na jaře a na podzim. Ve výjimečných případech je vydán v podobě dvojčísla.

VGO je neprodejný a je vydáván v omezeném nákladu v tištěné verzi a ve verzi digitální ve formátu PDF. Je distribuován podle zvláštního rozdělovníku.

Nahoru