Home page > Publikované příspěvky

Publikované příspěvky

Soupis je řazen chronologicky od prvního do posledního ročníku, v rámci ročníku pak dle čísel periodika. Zvláštní vydání (označovaná též jako zvláštní čísla) jsou uváděna za čísly běžnými. Někdy nebylo možné zjistit, zda zvláštní číslo vyšlo na konci daného roku, nebo na začátku roku následujícího, protože údaje o době vydání sborníků zpravidla chybí.

Jména autorů příspěvků jsou uváděna v pořadí příjmení, křestní jméno – tedy invertována tak, jak je zvykem v soupisech literatury. Případné odlišnosti uvádíme v poznámce (Kovařík–Kovářík, Martinák– Martiňák aj.). Ve třech případech se nepodařilo zjistit křestní jméno autora (nahrazujeme otazníkem). Pokud je příspěvek dílem více autorů, uvádíme všechna jména, a to na samostatném řádku, přičemž ostatní údaje opakujeme. K tomuto způsobu zápisu jsme se rozhodli z formálních důvodů.

Příspěvky jsou v soupisu řazeny tak, jak následovaly za sebou ve sborníku. Název jsme se snažili uvádět v původním znění včetně zkratek, přičemž za vypovídající jsme považovali název příspěvku, nikoli název uvedený v obsahu sborníku. Zachovali jsme pravopis (geodes[éz][ez]ie, typis[z]ace, gyrot[h]eodolit) včetně případných chyb (fotogrammetrie vs. fotogrametrie, tellurometr vs. telurometr). Pokud jsme v názvu zkracovali, pak ojediněle (např. názvy VZÚ, VTOPÚ, ČSA, AČR, VTS, TS).

Vybavení je informací o tom, nakolik jsou součástí příspěvku obrázky (obr.), schémata (sch.), grafy (gr.), fotografie (fot.), tabulky (tab.), mapy (mp.), seznamy (sezn.) a literatura, ať již uvedená za příspěvkem (lit.), nebo v textu (skrytá lit.). Na rozsáhlejší literaturu upozorňujeme počtem lit. Poslední je informace o přílohách – samostatné přílohy (do stránkování nezahrnuté) uvádíme v počtu stran nebo listů.

V poznámce uvádíme jednak informaci o monotematických sbornících (věnovaných zpravidla určité konferenci či semináři) a o jiných příležitostných vydáních (např. jubilejních), jednak informace o překladu, polemice aj., případně upozorňujeme na různý zápis jména autora příspěvku atp.

Otevřít soupis příspěvků  

Přiložené soubory: 

Nahoru